Privacyverklaring

eTicks.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is van groot belang, waaraan wij passende en technische maatregelen hebben getroffen in onze bedrijfsprocessen.

Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doel van de gegevensverwerking
eTicks.nl verzamelt persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van het Platform van eTicks.nl voor de volgende doeleinden:
• Om de Ticketing-diensten te kunnen leveren;
• Voor direct marketing activiteiten van eTicks.nl of directe opdrachtgevers(organisatoren) gegevens worden nooit aan andere partijen doorgegeven;
• Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
• Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op eTicks.nl van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail
Bij het gebruik van de website van eTicks.nl wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven of u via e-mail informatie van eTicks.nl wilt ontvangen. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, ontvangt u van eTicks.nl geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de tussen gebruikers gesloten koopovereenkomst.

Inzage en correctie
U kunt ons schriftelijk vragen welke gegevens over uzelf door eTicks.nl worden verwerkt. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u om aanpassing daarvan verzoeken, op de website www.eTicks.nl/contact. Uw wijzigingen worden zo snel mogelijk aangepast.

Afmelden direct-marketing
Als u wilt dat eTicks.nl uw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kunt u een invulformulier invullen op de website www.eTicks.nl/contact . Het afmelden is kosteloos. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Bewaren gegevens
eTicks.nl bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Na een periode van twee jaar nadat u de laatste keer gebruik heeft gemaakt van de Diensten. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.
Indien u heeft aangegeven dat u niet voor direct marketing doeleinden wilt worden benaderd, worden uw gegevens, evenals dat gegeven, tot vijf jaar na die mededeling bewaard.

Beveiliging
eTicks.nl heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al ‘kennen’. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. eTicks.nl maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan haar website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stelt ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Op de website via de link www.eTicks.nl.nl.cookie kunt u op ieder gewenst moment de cookies uitzetten en vind u de informatie en toelichting.

Contact / Klantenservice
Voor vragen over het privacybeleid van eTicks.nl en in verband met de verwerking door eTicks.nl van uw gegevens, kunt u zich via de Website richten tot onze Klantenservice.
Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Intellectuele eigendom
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door TP Media Group. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s, beeldmerken, de teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de website van eTicks.nl en andere onderscheidingsmiddelen van eTicks.nl en evenementen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van het evenement, voor het overige bij eTicks.nl . Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eTicks.nl. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.